0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     0Košík je prázdný
     Kategorie
      Značky
       Blog
        Produkty
         Nenalezeny žádné produkty.
         Kategorie
          Značky
           Blog
            Produkty
             Nenalezeny žádné produkty.
             0Košík je prázdný

             Všeobecné podmínky pro soutěže společnosti Dermoesthetic, s. r. o.

             1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

             1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení všeobecných podmínek pro účast v soutěžích společnosti: DERMOESTHETIC, S. R. O. IČ: 29002052, se sídlem Na Zemance 1802, PSČ 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 159122.

             (dále jen jako „Pořadatel).

             1.2. Pro Pořadatele je maximálně důležitý princip fair play a rovných šancí pro všechny Účastníky jeho soutěží v níže uvedeném smyslu. Z tohoto důvodu budou v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami pro soutěže Pořadatele bez náhrady a jednostranným rozhodnutím Pořadatele vyloučeny ti Účastníci, kteří jakkoli nesplní všeobecné podmínky pro soutěže Pořadatele, pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž nebo u nichž Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání či jednání jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry. Účastník tedy zejména nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru či narušovat nebo ohrožovat provoz serveru či jiných technologických nástrojů, které jsou Pořadatelem v soutěži využívány. Pokud bude mít Pořadatel oprávněné pochybnosti o zneužití herního systému některým z Účastníků v níže uvedeném smyslu či získání neoprávněné výhody vůči ostatním Účastníkům apod., má plné právo takového Účastníka bez náhrady ze soutěží vyřadit.

             1.3. Tyto všeobecné podmínky pro soutěže Pořadatele (dále jen „Všeobecné podmínky“) doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž Pořadatele s tím, že je-li určité ustanovení v konkrétních pravidlech odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v konkrétních pravidlech přednost.

             2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH POŘADATELE

             2.1. Každá fyzická osoba, spotřebitel, starší osmnácti (18) let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky konkrétních pravidlech soutěže a těchto Všeobecných podmínkách se může účastnit soutěže, zejména pokud:

             1. je plně svéprávná;
             2. sděluje Pořadateli vždy pravdivé údaje v rozsahu dle pravidel konkrétní soutěže a Všeobecných podmínek;
             3. není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých, či je jakýmkoliv způsobem zapojen nebo se účastní organizování soutěží Pořadatele;
             4. bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami a se všemi pravidly a podmínkami konkrétní soutěže.

             2.2. Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:

             1. nesplní tyto Všeobecné podmínky a pravidla konkrétní soutěže;
             2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;
             3. uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

             3. FACEBOOKOVÉ A INSTAGRAMOVÉ SOUTĚŽE

             3.1. Soutěží se v tomto článku Všeobecných podmínek rozumí jednotlivá marketingová kampaň Pořadatele vyhlašovaná na oficiálních facebookových a/nebo instagramových stránkách daného Pořadatele, jejímž základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Pořadatele, konkrétní aktivita ze strany Účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto Účastníka v dané soutěži (dále jen „Soutěž na sociálních sítích“). Soutěže na sociálních sítích se vždy vyhlašují prostřednictvím facebookových a/nebo instagramových stránek daného Pořadatele a probíhá výhradně na příslušné sociální síti. Tento článek se nevztahuje na jakékoliv jiné soutěže organizované Pořadatelem mimo uvedené sociální sítě.

             3.2. Vstupem do Soutěže na sociálních sítích, tj. provedením požadované akce, se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.

             3.3. Soutěže na sociálních sítích se může zúčastnit každý Účastník pouze pod jedním účtem na platformě Facebook a/nebo INSTAGRAM. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé účty mohou být ze Soutěže na sociálních sítí vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze Soutěže na sociálních sítí budou také vyřazeni Účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou Soutěží na sociálních sítích.

             3.4. Soutěže na sociálních sítích nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a/nebo INSTAGRAM a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci Soutěží na sociálních sítích nebudou těmto společnostem nijak předávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěží na sociálních sítích musí být proto adresovány výhradně Pořadateli, nikoliv Facebooku a/nebo INSTAGRAMU.

             3.5. Soutěž na sociálních sítích bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookových a/nebo instagramových stránkách Pořadatele.

             3.6. Ze všech reakcí, které byly Účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, Pořadatel vybere výherce po provedení požadované akce (v závislosti na pravidlech ve vyhlášení). Počet výherců a jejich pořadí bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže.

             4. DÍLO V SOUTĚŽI

             4.1. V případě, že v rámci některé konkrétní soutěže bude Účastník vytvářet výtvarné, slovesné, fotografické, prostorové, popř. jakékoliv jiné dílo chráněné právem duševního vlastnictví (dále jen „Dílo“), platí, že Dílo s ohledem na jeho případnou další aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména přihlášena ostatními Účastníky.

             4.2. Účastník prohlašuje, že svou účastí v soutěži potvrzuje, že:

             1. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy, právní předpisy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy a neporušuje oprávněné zájmy Pořadatele;
             2. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Pořadatele;
             3. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
             4. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence v níže uvedeném smyslu;
             5. pokud je v Dílu zachycena osoba, tak tato udělila souhlas k užití její podobizny pro účely soutěže a užití Díla v soutěži, stejně jako s jejich zveřejněním, v souladu s účelem a pravidly stanovenými pro konkrétní soutěž a Všeobecnými podmínkami;
             6. konkrétní Dílo bylo do soutěže přihlášeno pouze jednou;
             7. se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku.

             4.3. Účastník na základě účasti v soutěži, tj. vyslovením souhlasu v níže uvedeném smyslu, poskytuje Pořadateli bezúplatně oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu tří (3) let od okamžiku poskytnutí Díla Pořadateli, bez územního a množstevního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout Licenci jiné osobě kromě Pořadatele. Účastník tak poskytuje Pořadateli oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby, Pořadatel je tedy mj. oprávněn upravit Dílo pro své potřeby a takto upravené Dílo dále v uvedeném rozsahu užít. Účastník se zavazuje zajistit Pořadateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu, a to i bez výzvy, učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Pořadatel není povinen Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že soutěž nedokončí, či jiný důvod ukončení jeho účasti v soutěži.

             4.4. Pořadatel má právo jednostranně rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze soutěže a jeho odstranění, a to zejména z důvodu, že bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Účastníka a/nebo Všeobecnými podmínkami, a to bez náhrady.

             4.5. Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo, v případě jeho zveřejnění na oficiálním účtu Pořadatele na Facebooku/INSTAGRAMU, může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem/INSTAGRAMEM, zejména pro porušování pravidel těchto sociálních sítí.

             4.6. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

             5. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

             5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit časový okamžik, od kterého může být platně založena účast Účastníka v soutěži (dle pravidel konkrétní soutěže např. zasláním SMS, poskytnutím Díla atd.), a stejně tak je oprávněn určit konec doby, kdy může být účast Účastníka v soutěži platně založena (dále jen „Soutěžní doba“). Stanoví se, že veškerá jednání, která by měla založit účast Účastníka v soutěži, učiněná mimo Soutěžní dobu jsou neplatná a Pořadatel na ně nebude brát zřetel.

             5.2 Každý Účastník, který se nestane vítězem v souladu s pravidly konkrétní soutěže, bere na vědomí, že v soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Pořadatel není povinen zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.

             5.3 Pořadatel bude Účastníka, který se stane vítězem v souladu s pravidly konkrétní soutěže (dále jen „Vítěz“), kontaktovat prostřednictvím sociální sítě do (5) pracovních dnů ode dne vyhlášení Vítězů konkrétní soutěže, přičemž Pořadatel provede maximálně tři (3) opakované výzvy.

             5.4 Vítěz bere na vědomí, že se po dobu jednoho (1) měsíce ode dne vyhlášení Vítězů konkrétní soutěže nemůže stát Účastníkem jiné soutěže Pořadatele a v takovém případě by Vítěz byl z této jiné soutěže Pořadatele jednostranně a bez náhrady vyřazen.

             5.5 Nepřevzatá výhra, či výhra Vítěze, který nereaguje na zprávu Pořadatele o výhře, propadá Pořadateli po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétního Vítěze bez náhrady.

             5.6 Pořadatel není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení cen či výher nebo nesprávné doručení cen či výher způsobené poštovní přepravou na adresu Vítěze.

             5.7 Pořadatel neposkytuje na výhru žádnou záruku.

             5.8 Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než stanoveném plnění.

             5.9 Od veškerých peněžitých výher bude odečtena srážková daň v souladu s platnou legislativou. Vítěz má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtené takové srážkové daně.

             6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

             6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit konkrétní pravidla soutěže a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně soutěž zrušit bez udání důvodů.

             6.2. Účastník se zavazuje veškerá svá tvrzení a prohlášení na žádost Pořadatele prokázat.

             6.3. Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při komunikaci mezi Účastníkem a Pořadatelem, a to jak v případě přenosu elektronických zpráv, písemné komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb, či jinak.

             6.4. Pořadatel není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a/nebo instagramového profilu třetí osobou, nebo bude jeho profil na těchto sociálních sítích blokovaný. V takových případech není Pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

             6.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

             6.6. Účastník nemá právo na náhradu jakékoliv škody či nákladů spojených s účastí v soutěži.

             6.7. Tyto obecné podmínky soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník účastí v konkrétní soutěži vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

             V Praze, dne 1.2. 2019

             Prosím čekejte