0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     0Košík je prázdný
     Kategorie
      Značky
       Blog
        Produkty
         Nenalezeny žádné produkty.
         Kategorie
          Značky
           Blog
            Produkty
             Nenalezeny žádné produkty.
             0Košík je prázdný

             Reklamační řád

             1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

              Prodávající:

             DERMOESTHETIC s.r.o.,

             NaZemance 1802, 140 00 Praha,

             Tel.: +420 277 012 000

             E-mail: info@kadernickezbozi.cz

             http://www.kadernickezbozi.cz/

              

             1.     Reklamační řád stanoví práva a povinnosti z vad zbožízakoupeného na základě kupní smlouvy, kterou kupující uzavřel jako spotřebitel sprodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (na adresehttp://www.kadernickezbozi.cz/).

             2.     Tento reklamační řád je doplňkem obchodních podmínek(článek 7.6 obchodních podmínek), které upravují vzájemná práva a povinnostistran vzniklé uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, sekterými se může seznámit každý kupující a souhlasí s jejich obsahem předuzavřením kupní smlouvy.


             2.  PRÁVA Z VADNÉHOPLNĚNÍ


             1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledněpráv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

             2. Prodávajícíodpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícíodpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží:

             2.1.   odpovídáujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,interoperabilitě a jiným ujednanýmvlastnostem;

             2.2.   je vhodné kúčelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávajícísouhlasil;

             2.3.   je dodáno sujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži neboinstalaci;

             2.4.   je vhodné kúčelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetíchosob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví,není-li technických norem;

             2.5.   množstvím,jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility abezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupujícírozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebojinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebooznačením;

             2.6.   je dodáno spříslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, kterémůže kupující rozumně očekávat;

             2.7.   odpovídá jakostínebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl předuzavřením smlouvy

             3. Vadou zboží není,jedná-li se o:

             3.1.   opotřebení věcizpůsobené jejím obvyklým užíváním; nebo

             3.2.   u použité věciopotřebení odpovídající míře jejího předchozíhopoužívání.

             4. Právo z vadnéhoplnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel vadu sám způsobil, nebo jizpůsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez zaviněníprodávajícího.


             3. PROCES VYTÝKÁNÍ VAD (tzv. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ čiUPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

             1. Spotřebitel je oprávněnvytknout vadu (uplatnit právo z vady), která se vyskytne u zakoupenéhozboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. Pro koupipoužitého zboží se doba uvedená v předchozí větě zkracuje na 12měsíců.

             2. Spotřebitel můževytknout vadu dodáním reklamovaného zboží prodávajícímu na adresu sídlaprodávajícího: Na Zemance 1802, 140 00 Praha, a to zasláním zásilky, neboosobním doručením. Současně s dodáním reklamovaného zboží Spotřebitel mápovinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží nebo popsatprojevy vady (co nejvýstižnější popis vady; pro lepší posouzení je možnépřiložit fotodokumentaci), prokázat uzavření smlouvy a poskytnout své kontaktníúdaje. Pro tyto účely může spotřebitel využít reklamační formulář, který je kestažení ZDE.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrželod spotřebitele reklamované zboží.

             3. Prodávající potvrdíspotřebiteli přijetí reklamace. Součástí takového potvrzení bude mimo jinéidentifikace prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dlespotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktníúdaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace, datum a místopřijetí reklamace a podpis zástupce prodávajícího.

             4. V případě oprávněnéreklamace, tedy má-li zboží skutečně vadu, za kterou nese prodávajícíodpovědnost, má spotřebitel nárok požadovat její odstranění. Spotřebitelv takovém případě má právo podle své volbypožadovat:

             4.1. dodání nové věcibez vady (výměnu zboží); nebo

             4.2. opravuzboží;

             ledažeje zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeněnákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věcměla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značnýchobtíží pro kupujícího.

             Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li tonemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu,kterou by věc měla bez vady.

             5. Spotřebitel má právopožadovat:

             4.3.   slevu z cenyzboží; nebo

             4.4.   odstoupeníod smlouvy (vrácení kupní ceny);

             pokudprodávající:

             4.5.   vadu odmítlodstranit nebo ji neodstranil v souladu s výšeuvedeným;

             4.6.   se vada projevíopakovaně;

             4.7.   je vadapodstatným porušením smlouvy; nebo

             4.8.   je zprohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebudeodstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží prokupujícího.

             Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věcibez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

             Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věcinevýznamná; má se za to, že vada nenínevýznamná.

             Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátíkupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mukupující prokáže, že věc odeslal.

             6.  Reklamace včetněodstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnůode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovněnedohodne na delší lhůtě. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobembyla vada odstraněna, je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to naelektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jinéhokontaktního údaje, dle kterého bude možno spotřebitele upozornit na vyřízeníreklamace.

             7. Prodávající je povinenspotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetněpotvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodněnízamítnutí reklamace.

             8. V případě opravy zbožíprodávající v oznámení dle odst. 5.9 VOP uvede lhůtu pro vyzvednutí opravenéhozboží. V případě, že si spotřebitel zboží nevyzvedne ve lhůtě stanovenéprodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zbožísvépomocně prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávajícíspotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu kpřevzetí zboží.

              

             Prosím čekejte