0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
Kategorie
  Značky
   Blog
    Produkty
     Nenalezeny žádné produkty.
     0Košík je prázdný
     Kategorie
      Značky
       Blog
        Produkty
         Nenalezeny žádné produkty.
         Kategorie
          Značky
           Blog
            Produkty
             Nenalezeny žádné produkty.
             0Košík je prázdný

             Reklamační řád

             1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

              Prodávající:

             DERMOESTHETIC s.r.o.,

             Na Zemance 1802, 140 00 Praha,

             Tel.: +420 277 012 000

             E-mail: info@kadernickezbozi.cz

             http://www.kadernickezbozi.cz/

              

             1.      Reklamační řád stanoví práva a povinnosti z vad zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy, kterou kupující uzavřel jako spotřebitel s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (na adrese http://www.kadernickezbozi.cz/).

             2.      Tento reklamační řád je doplňkem obchodních podmínek (článek 7.6 obchodních podmínek), které upravují vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, se kterými se může seznámit každý kupující a souhlasí s jejich obsahem před uzavřením kupní smlouvy.


             2.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


             1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

             2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží:

             2.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

             2.2.   je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

             2.3.   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

             2.4.   je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

             2.5.   množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

             2.6.   je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

             2.7.   odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

             3. Vadou zboží není, jedná-li se o:

             3.1.   opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo

             3.2.   u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

             4. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez zavinění prodávajícího.


             3. PROCES VYTÝKÁNÍ VAD (tzv. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ či UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

             1. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu (uplatnit právo z vady), která se vyskytne u zakoupeného zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. Pro koupi použitého zboží se doba uvedená v předchozí větě zkracuje na 12 měsíců.

             2. Spotřebitel může vytknout vadu dodáním reklamovaného zboží prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího: Na Zemance 1802, 140 00 Praha, a to zasláním zásilky, nebo osobním doručením. Současně s dodáním reklamovaného zboží Spotřebitel má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží nebo popsat projevy vady (co nejvýstižnější popis vady; pro lepší posouzení je možné přiložit fotodokumentaci), prokázat uzavření smlouvy a poskytnout své kontaktní údaje. Pro tyto účely může spotřebitel využít reklamační formulář, který je ke stažení ZDE. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

             3. Prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace. Součástí takového potvrzení bude mimo jiné identifikace prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace a podpis zástupce prodávajícího.

             4. V případě oprávněné reklamace, tedy má-li zboží skutečně vadu, za kterou nese prodávající odpovědnost, má spotřebitel nárok požadovat její odstranění. Spotřebitel v takovém případě má právo podle své volby požadovat:

             4.1. dodání nové věci bez vady (výměnu zboží); nebo

             4.2. opravu zboží;

             ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

             Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

             5. Spotřebitel má právo požadovat:

             4.3.   slevu z ceny zboží; nebo

             4.4.   odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny);

             pokud prodávající:

             4.5.   vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným;

             4.6.   se vada projeví opakovaně;

             4.7.   je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

             4.8.   je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

             Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

             Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

             Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

             6.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší lhůtě. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem byla vada odstraněna, je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace.

             7. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

             8. V případě opravy zboží prodávající v oznámení dle odst. 5.9 VOP uvede lhůtu pro vyzvednutí opraveného zboží. V případě, že si spotřebitel zboží nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

              

             Prosím čekejte