0Košík je prázdný
Blog
0Košík je prázdný
  Načítám...
  Nenalezeny žádné produkty.
  0Košík je prázdný
   Načítám...
   Nenalezeny žádné produkty.
    Načítám...
    Nenalezeny žádné produkty.
    0Košík je prázdný

    Obchodní podmínky


    obchodní společnosti DERMOESTHETIC s.r.o.

    se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha

    identifikační číslo: 29002052

    zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 159122

    1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dermoesthetic s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 29002052,(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kadernickezbozi.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

    1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kadernickezbozi.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti a není v pozici spotřebitele.

    1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

    1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

    1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

    2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

    2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

    2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

    2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

    2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

    2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

    3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

    3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, zejména v případě jeho nedostupnosti.

    3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

    3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží

    (dále společně jen jako „objednávka“).

    3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů vložených do objednávky před jejím potvrzením. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, čímž kupující potvrzuje, že vstupní údaje vložené kupujícím do objednávky jsou správné a pro kupujícího závazné, a čímž zároveň potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

    3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

    3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu", vyhrazuje si prodávající odstoupit od smlouvy.

    3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

    3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

    4.       CENA ZA ZBOŽÍ A DOPRAVU, PLATEBNÍ PODMÍNKY

    4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    (i) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dermoesthetic s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5; (ii)  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; (iii)   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5963092/0800, vedený u společnosti ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“); (iv) bezhotovostně platební kartou nebp (v) bezhotovostně převodem přes platební portál GP-WEBPAY.   

    4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

    4.3.      K ceně bude připočtena za dopravné a balné ve výši dle zvoleného typu přepravy. Při dopravě mimo území České republiky bude jeho cena individuálně sjednána.

    4.4       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží nebude prodávajícím expedováno dříve než obdrží úhradu celé kupní ceny a přepravného.

    4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod uvedeným variabilním symbolem. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku nesprávné identifikace platby a zboží může být prodávajícím v případě nesprávné identifikace platby považováno za neuhrazené.

    4.6.      Bez ohledu na výše uvedené je prodávající vždy oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

    4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

    4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu obdrží kupující po uhrazení ceny zboží.

    5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    5.1.      Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

    5.2.      Kupující potvrzením objednávky bere na vědomí poučení o jeho právu na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno jako samostatný dokument na webové stránce www.kadernickezbozi.cz[MV1] . Poučení o právu kupujícího na odstoupení od smlouvy obsahuje veškeré zákonné náležitosti a je učiněno v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.

    5.3       Kupující potvrzením objednávky dále bere na vědomí, že je při naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy oprávněn od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného na webové stránce www.kadernickezbozi.cz[MV2] .   Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího přijetí odstoupení.

    Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  reklamace@kadernickezbozi.cz.

    5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od  odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.

    5.5.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Neučiní-li tak kupující ve lhůtě pro vrácení zboží, má prodávající nárok na náhradu hodnoty takového dárku, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

    6.   DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

    6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý započatý den uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

    6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

    6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

    7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

    7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

    7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, zejména že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

    7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou věci, nebo její výměnou, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

    7.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci.

    7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Jinonická 80, 158 00 Praha 5 s tím, že musí uvést, v čem vada spočívá a jakým způsobem se projevuje. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

    7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

    8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

    8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

    8.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

    8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

    8.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

    8.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

    9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

    9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem tento zákon nahrazujícím a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

    9.2.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    9.3.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

    9.4.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řešení práv a povinností případně vyplývajících z kupní smlouvy, zejména trvání záruční doby možnosti uplatnění případných jiných nároků kupícího z kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem avšak v žádném případě nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

    9.5.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

    9.6.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující zejména požadovat přístup k  osobním údajům, požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů, kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, podat stížnost na způsob  zpracování osobních údajů  u dozorového úřadu, nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

    9.7.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

    9.8. Další informace týkající se zpracování osobních údajů a způsobu uplatnění práv subjektů údajů jsou uvedeny na www.privacy/kadernickezbozi.cz . Spotřebitel může uplatnit nároky týkající se ochrany osobních údajů na gdpr@kadernickezbozi.cz.

    10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

    10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a s ním propojených osob na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

    10.2 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

    10.3 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

    10.4 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

    10.5 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

    (a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo

    (b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@kadernickezbozi.cz, dopisem na adresu společnosti.

    11.     DORUČOVÁNÍ

    11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

    12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    12.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    12.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

    12.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

    12.4.    V případě spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://www.coi.cz. Kupující jako spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dermoesthetic s.r.o., Jinonická 80, Praha 5, 158 00, adresa elektronické pošty objednavky@kadernickezbozi.cz

    Poučení o právu kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

    1. Právo odstoupit od smlouvy

    Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

    Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DERMOESTHETIC s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikační číslo: 29002052, adresa provozovny pro doručování: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,adresa elektronické pošty objednavky@kadernickezbozi.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

    2. Důsledky odstoupení od smlouvy

    Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo vráceno zakoupené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

    a) Převzetí zboží

    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na provozovny: DERMOESTHETIC s.r.o., Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

    b) Náklady spojené s vrácením zboží

    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

    c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

    Prosím čekejte