INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
za účelem zasílání e-mailových newsletterů společnosti

DERMOESTHETIC s.r.o.

Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, IČO 29002052 C 49579, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka C 159122 I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení - e-mailového newsletteru společnosti DERMOESTHETIC s.r.o.

Naše Společnost je Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů


Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným NařízeníM Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání e-mailového newsletteru naší Společností. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. E-mailový newsletter naší společnosti Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení naší společnosti ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který jste vyslovili zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím se zasíláním e-mailového newsletteru“. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vás mohli pravidelně informovat o nových nabídkách, akcích a činnostech naší společnosti prostřednictvím e-mailového newsletteru a dalších obchodních sdělení, provádět marketingové analýzy a zkvalitňovat tak naše služby. Vaše osobní údaje zpracováváme od udělení souhlasu s jejich zpracováním, do okamžiku, kdy je tento souhlas odvolán nebo je zrušen odběr e-mailového newsletteru. Poté uchováváme Vaše údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro technické zajištění jejich odstranění z našich databází. Dále uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. 


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli při přihlášení k zasílání e-mailového newsletteru prostřednictvím naší webové stránky, v rozsahu: 

• Vaše e-mailová adresa. 


Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze kontaktů pro zasílání e-mailového newsletteru, dále je v databázi evidujeme a využíváme je pouze za účelem zasílání e-mailového newsletteru naší společnosti a za účelem našeho interního marketingového zpracování a analýzy s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Díky poskytnutí Vašich osobních údajů Vám můžeme zasílat e-mailový newsletter a další obchodní sdělení naší společnosti a informovat Vás o akčních nabídkách. 


S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. V případě předání Vašich osobních údajů mimo naši společnost externím zpracovatelům jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.


Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy:
• máme Váš výslovný souhlas, 
• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení), 
• některou z marketingových agend pro nás zajišťuje externí zpracovatel

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii. 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naši společnosti můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

Máte rovněž právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše prostřednictvím pole „Odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů a zpracováním osobních údajů“, jež je v závěru každého z našich emailových newsletterů. Vaše práva na ochranu osobních údajů naše společnost plně respektuje. V případě jejich uplatnění, nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím na kontaktní:

E-mail:                                                                gdpr@dermoesthetic.cz

Adresa:                                                               DERMOESTHETIC s.r.o.

Jinonická 804/80

158 00 Praha 5 - KošířePokud se budete domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Další podrobné informace a zásady zpracování osobních údajů naší společností naleznete na https://www.kadernickezbozi.cz/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju-11

 

II. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole souhlasu prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a na základě toho souhlasím s tím, aby správce, kterým je DERMOESTHETIC, zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání e-mailového newsletteru a s tím souvisejících marketingových činností s cílem zkvalitňování služeb společnosti DERMOETHETIC  po dobu a za podmínek shora uvedených. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.